Çalışan Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİNÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Necm Kimya Akaryakıt Ürünleri Medikal Malzemeler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Necm Kimya” veya “Şirket”), çalışanlarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

NECM KİMYA çalışanı olmanız sebebiyle Necm Kimya’ya bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya NECM KİMYA tarafından haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Kurumumuza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

İşbu Aydınlatma Metni ile NECM KİMYA tarafından yürütülen faaliyetlerin, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

Çalışanların Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Kurumumuz, kişisel verilerinizi iş bu Aydınlatma Metnin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

NECM KİMYA’nın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 1. Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 3. Fiili imkansızlık (“m.5/2-b”).
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 5. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kurumumuz tarafından toplanan ve kullanılan, çalışanlara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
CCTV Kamera ile ses ve görüntü kaydı ve anlık izleme faaliyetlerinin yürütülmesi Ses ve Görüntü 8 Kamera kaydı yoluyla (otomatik yollarla)
Özlük dosyalarının oluşturulması ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Cinsiyet, Medeni Hal, Anne, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Aile Cilt, Sıra ve Hane No, Nüfüsa Kayıtlı İl ve İlçe, E-posta, Cep Telefonu, Çocuk Adı Soyadı, TCKN’si, Cinsiyeti, Anne Baba Adı, Öğrenim Durumu, Eş Çalışma Durumu, Nüfus Kayıt Örneği, İkametgah Adresi, Kan Grubu, Önceki İş Tecrübeleri, Askerlik Durumuna İlişkin belge, Diploma Fotokopisi, Mezuniyet Belgesi, Kurum Sicil No, Ehliyet Fotokopisi (Kan grubu ve Protez Bilgisi İçermektedir.), Personel izin belgesi, Yıllık İzin Cetveli, Oryantasyon Formu, Eğitim Sertifikaları, Tutanaklar, Savunma, İstirahat Raporları, İstifa Dilekçesi, Fesih Bildirimi, Kıdem İhbar bordroları, İhbarname, İbraname, Kurumsal E-posta Adresi, Adli Sicil Belgesi, İş sözleşmesi, SGK işe giriş ve ayrılış bildirgesi, İş Talep ve Bilgi Formu(CV), İŞKUR sınav giriş belgesi, Diploma, İmza, İşe Giriş Sağlık Raporu, İstirahat Raporları, İzin bilgileri, Unvanı, Fotoğraf 2,5 ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler İçin 1

 

Yazılı olarak elden teslim yoluyla (otomatik olmayan yollarla)
Mesai takibinin yapılması Adı Soyadı, Unvanı, Mesai Saati, İmza 5,7 Yazılı tutanak olarak (otomatik olmayan yollarla)
İşe giriş çıkış işlemlerinin takibi Adı soyadı, adresi, TCKN, Kimlik Fotokopi (Eski tür kimlikle kan grubu ve din bilgisi içermektedir.), İşe Giriş ve Çıkış Tarihleri 2,5 Veri sorumlusu bünyesinde bulunan verilerden (otomatik olmayan yollarla)

Kişisel verileriniz, gerek iş akdinin kurulmasından önce gerekse iş akdinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca, Kurumumuza ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman, insan kaynakları uygulamaları üzerinden tarafınızca verilen bilgiler, Kuruma ait tüm lokasyonlarda tutulan kamera kayıtları ile Kurum tarafından kullanımınıza bırakılan her türlü sabit ve mobil telefon kayıtları, Kurum tarafından kullanımınıza sunulan araç, masaüstü bilgisayar, taşınabilir bilgisayar gibi tüm cihazlar üzerindeki dosya ve kayıtlarınız aracılığı ile fiziki ve elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.

Çalışan Kişisel Verilerinin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuatlar kapsamında yasal yükümlülüklerin ve iş sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; Gerektiğinde kurumumuzun ilgili tedarikçilerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Kurumumuz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

Çalışanın Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Çalışanlar kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerini, https://necmkimya.com.tr/web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

 • Battalgazi Mah. Şark Cad. Aytop, Gülgoncası Sk. I Blok No:14/1 Sultanbeyli/İSTANBUL bizzat teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir,
 • necm@hs01.kep.tradresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya info@necmkimya.com.trilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilir.
 • NECM KİMYA başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Kurumumuz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline internetten,https://necmkimya.com.tr/linkinden, ulaşabilirsiniz.

 

Çalışan’ın Adı Soyadı:

Tarih:

İmzası:

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare